عکس گروهی

گردش در یزد تیم اقیانوس آبی

گردشگری دریزد، در تاریخ 25 آذرماه 1402

گردش یک روزه داخل استانی به روستای خرانق، چک چک و شهرستان میبد همراه با بچه های تیم اقیانوس آبی.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.