مجله مدیریت منابع انسانی

کارمندان گران ترین و ارزشمندترین دارایی های یک شرکت هستند، زیرا قدرت یک کسب و کار به میزان ارزشی است که کارمندان ایجاد می کنند. در واقع این منابع انسانی هستند که ارزش و هویت برند شما را به مشتری منتقل می کنند.  این جا است که اهمیت مدیریت منابع انسانی آشکار می شود. 

در بخش آموزش مدیریت منابع انسانی اقیانوس آبی، با این مفهوم که منابع انسانی چیست و شرح وظایف منابع انسانی آشنا خواهید شد. هم چنین نحوه برخورد با کارمندان، استخدام و اخراج صحیح، مصاحبه اصولی و هر ان چه برای مدیریت کارمندان خود لازم دارید آشنا خواهید شد.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.