مدرس

برگزاری دوره فروش در فرمانداری استان یزد

برگزاری دوره فروش در فرمانداری استان یزد، در تاریخ 28 آذر 1402

برگزاری دوره فروش در فرمانداری استاد یزد با حضور بیش از 80 مدیر از صنایع مختلف، همراه باتدریس مهندس هادی احمدی.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.