شرکت کننده های دوره سیستم سازی

پایان دوره جامع سیستم سازی(مگادوره کاپیتان کد 1)

پایان دوره جامع سیستم سازی در تاریخ 13 آذر 1402


اختتامیه دوره جامع سیستم سازی با حضور مدرس دوره، مهندس هادی احمدی در تاریخ 13 آذر 1402 همراه با ارائه مدارک دوره برگزار شد.

پشتیبانی اقیانوس آبی

سوالی دارید ؟ یکی از روش های زیر را برای دریافت پیشتیبانی انتخاب کنید.