برنامه درسی دوره

جلسه اول منابع انسانی 00:07:21
جلسه دوم منابع انسانی 00:25:41
جلسه سوم منابع انسانی 00:20:53
جلسه چهارم منابع انسانی 00:15:37
جلسه پنجم منابع انسانی 00:21:28
جلسه ششم منابع انسانی 00:15:21
جلسه هفتم منابع انسانی 00:17:56
جلسه هشتم منابع انسانی 00:14:15
جلسه نهم منابع انسانی 00:14:14
جلسه دهم منابع انسانی 00:14:50

درباره ما

اقیانوس آبی

مرکز تخصصی اجرا، مشاوره و  آموزش مدیریت کسب و کار

در زمینه های برندینگ، مدیریت، بازاریابی و فروش

یزد، صفاییه بلواردانشگاه، خیابان وزیری، وزیری 13، پلاک 15

  • 03538277044
  • 09130731364
  • oghyanooseabii@gmail.com

طراحی شده توسط اقیانوس آبی
X