برنامه درسی دوره

فصل اول : رفتار هوشمندانه با مدل جهانی DISC
DISC چیست؟ چگونه در کسب و کار و زندگی شخصی ما معجزه می کند؟ 00:11:41
D ها چگونه رفتار می کنند؟ 00:07:04
I ها چگونه رفتار می کنند؟ 00:05:46
S ها چگونه رفتار می کنند؟ 00:09:30
C ها چگونه رفتار می کنند؟ 00:08:02
وضعیت تعادل مدل های DISC 00:02:03
آیا من یک D متعادل هستم؟! 00:04:38
آیا من یک I متعادل هستم؟! 00:04:20
آیا من یک S متعادل هستم؟! 00:03:36
آیا من یک C متعادل هستم؟! 00:02:41
مشورت 00:04:13
چگونه مدل رفتاری انسانها را در کمتر از 30 ثانیه تشخیص بدهیم؟! 00:02:26
چگونه D ها را تشخیص بدهیم؟! 00:05:04
چگونه I ها را تشخیص بدهیم؟! 00:03:38
چگونه S ها را تشخیص بدهیم؟! 00:04:04
چگونه C ها را تشخیص بدهیم؟! 00:02:07
آزمون شناخت ( قدرت تشخیصتان را محک بزنید!) 00:07:02
تطبیق و ارتباط هوشمندانه با مدل های رفتاری مختلف 00:01:53
رفتار هوشمندانه و ارتباط موثر با D ها 00:11:57
رفتار هوشمندانه و ارتباط موثر با I ها 00:07:30
رفتار هوشمندانه و ارتباط موثر با S ها 00:07:04
رفتار هوشمندانه و ارتباط موثر با C ها 00:06:39
ماتریس های DISC 00:16:27
فصل دوم: افزایش فروش
مقدمه تکنیک های افزایش فروش 00:11:12
قیف فروش 00:16:03
تحلیل داده های فروش 00:08:36
اولویت های فروش 00:17:06
اولویت های فروش (قسمت دوم) 00:24:27
اصول هدف گذاری فروش 00:18:29
جمع آوری بانک اطلاعاتی 00:20:09
تکنیک های افزایش فروش قسمت اول 00:08:00
تکنیک های افزایش فروش قسمت دوم 00:16:21
تکنیک های افزایش فروش قسمت سوم 00:07:37
تکنیک های افزایش فروش قسمت چهارم 00:18:18
تکنیک های افزایش فروش قسمت پنجم 00:04:45
تکنیک های افزایش فروش قسمت ششم 00:04:15
تکنیک های افزایش فروش قسمت هفتم 00:10:21
تکنیک های افزایش فروش قسمت هشتم 00:09:45
تکنیک های افزایش فروش قسمت نهم 00:23:21
تکنیک های افزایش فروش قسمت دهم 00:13:46
تکنیک های افزایش فروش قسمت یازدهم 00:10:03
تکنیک های افزایش فروش قسمت دوازدهم 00:09:31
تکنیک های افزایش فروش قسمت سیزدهم 00:11:32
تکنیک های افزایش فروش قسمت چهاردهم 00:22:18
تکنیک های افزایش فروش قسمت پانزدهم 00:08:38
تکنیک های افزایش فروش قسمت شانزدهم 00:11:37
تکنیک های افزایش فروش قسمت هفدهم 00:26:05
تکنیک های افزایش فروش قسمت هجدهم 00:22:38
تکنیک های افزایش فروش قسمت نوزدهم 00:33:41
تکنیک های افزایش فروش قسمت بیستم 00:31:30
تکنیک های افزایش فروش قسمت بیست و یکم 00:26:14
تکنیک های افزایش فروش قسمت بیست و دوم 00:11:47
تکنیک های افزایش فروش قسمت بیست و سوم 00:11:16
تکنیک های افزایش فروش قسمت بیست و چهارم 00:14:08
فصل سوم: منابع انسانی
جلسه اول منابع انسانی 00:07:21
جلسه دوم منابع انسانی 00:25:41
جلسه سوم منابع انسانی 00:20:53
جلسه چهارم منابع انسانی 00:15:37
جلسه پنجم منابع انسانی 00:21:28
جلسه ششم منابع انسانی 00:15:21
جلسه هفتم منابع انسانی 00:17:56
جلسه هشتم منابع انسانی 00:14:15
جلسه نهم منابع انسانی 00:14:14
جلسه دهم منابع انسانی 00:14:50
فصل چهارم: استراتژی
باورها و عادت ها 00:13:26
تغییر باورها 1 00:11:46
تغییر باورها 2 00:15:33
تغییر باورها 3 00:10:31
تغییر باورها 4 00:17:57

درباره ما

اقیانوس آبی

مرکز تخصصی اجرا، مشاوره و  آموزش مدیریت کسب و کار

در زمینه های برندینگ، مدیریت، بازاریابی و فروش

یزد، صفاییه بلواردانشگاه، خیابان وزیری، وزیری 13، پلاک 15

  • 03538277044
  • 09130731364
  • oghyanooseabii@gmail.com

طراحی شده توسط اقیانوس آبی
X