برنامه درسی دوره

مقدمه تکنیک های افزایش فروش 00:11:12
قیف فروش 00:16:03
تحلیل داده های فروش 00:08:36
اولویت های فروش 00:17:06
اولویت های فروش (قسمت دوم) 00:24:27
اصول هدف گذاری فروش 00:18:29
تکنیک های افزایش فروش قسمت اول 00:08:00
تکنیک های افزایش فروش قسمت دوم 00:16:21
تکنیک های افزایش فروش قسمت سوم 00:07:37
تکنیک های افزایش فروش قسمت چهارم 00:18:18
تکنیک های افزایش فروش قسمت پنجم 00:04:45
تکنیک های افزایش فروش قسمت ششم 00:04:15
تکنیک های افزایش فروش قسمت هفتم 00:10:21
تکنیک های افزایش فروش قسمت هشتم 00:09:45
تکنیک های افزایش فروش قسمت نهم 00:23:21
تکنیک های افزایش فروش قسمت دهم 00:13:46
تکنیک های افزایش فروش قسمت یازدهم 00:10:03
تکنیک های افزایش فروش قسمت دوازدهم 00:09:31
تکنیک های افزایش فروش قسمت سیزدهم 00:11:32
تکنیک های افزایش فروش قسمت چهاردهم 00:22:18
تکنیک های افزایش فروش قسمت پانزدهم 00:08:38
تکنیک های افزایش فروش قسمت شانزدهم 00:11:37
تکنیک های افزایش فروش قسمت هفدهم 00:26:05
تکنیک های افزایش فروش قسمت هجدهم 00:22:38
تکنیک های افزایش فروش قسمت نوزدهم 00:33:41
تکنیک های افزایش فروش قسمت بیستم 00:31:30
تکنیک های افزایش فروش قسمت بیست و یکم 00:26:14
تکنیک های افزایش فروش قسمت بیست و دوم 00:11:47
تکنیک های افزایش فروش قسمت بیست و سوم 00:11:16
تکنیک های افزایش فروش قسمت بیست و چهارم 00:14:08

درباره ما

اقیانوس آبی

مرکز تخصصی اجرا، مشاوره و  آموزش مدیریت کسب و کار

در زمینه های برندینگ، مدیریت، بازاریابی و فروش

یزد، صفاییه بلواردانشگاه، خیابان وزیری، وزیری 13، پلاک 15

  • 03538277044
  • 09130731364
  • oghyanooseabii@gmail.com

طراحی شده توسط اقیانوس آبی
X